Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Advokátní kancelář
v centru města Brna

Advokátní kancelář Lichovník, Poplštein a spol., Váš spolehlivý partner ve světě práva.

O NÁS SLUŽBY

Jsme tu pro Vás!

Advokátní kancelář Lichovník, Poplštein a spol. jsme založili v říjnu roku 2017 na základě dlouhodobé spolupráce v předchozích letech. Nacházíme se v centru města Brna, pod hradem Špilberk, na adrese Pellicova 8.

Pro naše klienty máme k dispozici vyhrazená parkovací místa přímo před vchodem advokátní kanceláře.

Mgr. Štěpán Lichovník

Mgr. Štěpán Lichovník

společník, advokát

V roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po dokončení studia nejprve působil na pozici asistenta soudce ve Žďáru nad Sázavou. Od roku 2013 pak vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátních kancelářích JUDr. Petra Poledníka a JUDr. Antonína Foukala.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na občanské a obchodní právo. Věnuje se rovněž problematice vlastnického, rodinného a trestního práva. Specializuje se také na vybrané úseky korporátního, správního a trestního práva.

Mgr. Ivan Eric Poplštein

Mgr. Ivan Eric Poplštein

společník, advokát

V roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studií pracoval jako advokátní koncipient v advokátních kancelářích Mgr. Roberta Grunda, a od roku 2014 v Advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala. Plynule hovoří anglickým jazykem a úspěšně absolvoval kurz Communication skills in legal English v anglickém jazyce, který se zabýval rozvíjením komunikačních dovedností (zejména mluvení a psaní, v oblasti právnické angličtiny).

Zabývá se všemi oblastmi práva. Jeho specializací je zejména trestní právo a občanské právo, konkrétně pak náhrada majetkové a nemajetkové újmy, zejména pak z oblasti dopravních nehod. Dále pak rodinné právo, pojišťovací a správní právo.

JUDr. Róbert Hlaváček

JUDr. Róbert Hlaváček

advokátní koncipient

Róbert je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde na jaře roku 2021 získal magisterský titul v oboru právo a právní věda. Diplomovou práci se zaměřením na specifika vyšetřování trestného činu krádeže a loupeže obhájil na katedře trestního práva s klasifikací výborně. Danou problematikou se rovněž podrobně zabýval v navazující rigorózní práci, kterou zdárně obhájil na podzim roku 2022 spolu s úspěšným složením státní rigorózní zkoušky ve specializaci trestní právo, čímž získal akademický titul doktora práv.

Právní praxi započal již během studií, a to u advokáta Mgr. Filipa Kyjovského, kde získal cenné zkušenosti v oblasti občanského práva, obchodního práva a též trestního práva. Krátce po dokončení studia nastoupil v naší advokátní kanceláři, kde v současné době vykonává, pod vedením svého školitele, advokáta Mgr. Ivana Erica Poplšteina, praxi advokátního koncipienta.

Věnuje se generální praxi, tedy všem hlavním oblastem práva, přičemž mezi jeho specializace patří zejména na právo trestní, přestupkové a rovněž právo občanské.

Hovoří plynně anglicky. Pravidelně cestuje do Londýna, kde žije značná část jeho rodiny. Ve svém volném čase se věnuje hlavně sportu.

Mgr. Matěj Procházka

Mgr. Matěj Procházka

advokátní koncipient

Matěj svoje právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kterou úspěšně dokončil v roce 2022. Ve své diplomové práci z oblasti trestního práva se věnuje tématu domácího násilí.

V advokátní kanceláři začal působit již během svých studií na pozici právního praktikanta. Absolvoval stáž na trestním úseku Okresního soudu v Olomouci a rovněž i na exekutorském úřadě. Během studia úspěšně dokončil dlouhodobý studijní pobyt na univerzitě v Norsku. Také delší dobu pobýval a pracoval v USA či Velké Británii. V současnosti ve volném čase pomáhá v neziskovém sektoru možným obětem trestné činnosti.

S ohledem na generální praxi advokátní kanceláře, kde Matěj působí, se věnuje téměř všem oblastem práva, jeho vášní je zejména pak právo trestní, občanské a rodinné. Ve volném čase se věnuje turistice a lezení.

S čím potřebujete pomoci?

PRÁVOOBČANSKÉ

 • právní servis v oblasti občanského práva
 • zpracování a revize smluv
 • kompletní právní služby spojené s nemovitostmi
 • vymáhání pohledávek
 • náhrady škody a vydání bezdůvodné obohacení
 • rozvody a vypořádání společného jmění manželů
 • úprava vztahů k nezletilým dětem (styk, střídavá péče, atd.) a s tím spojené výživné
 • zastupování v občanskoprávních sporech

PRÁVOOBCHODNÍ

 • kompletní právní servis v oblasti obchodního práva
 • zakládání, zrušení a likvidace obchodních korporací a družstev
 • dispozice s obchodními podíly a členskými právy
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků
 • zápisy a změny údajů u rejstříkových soudů
 • úschova cenných papírů a jiných listin
 • zřízení nadace, založení nadačních fondů a obecně prospěšných společností
 • směnky a jiné prostředky zajištění
 • zastupování v obchodněprávních sporech a rejstříkovém řízení

PRÁVOPRACOVNÍ

 • právní servis pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • příprava souvisejících dokumentů (pracovní smlouvy, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, ukončení pracovního poměru, odpovědnost za škodu aj.)
 • řešení pracovněprávních vztahů a sporů
 • problematika mezd a odstupného
 • zastupování klientů v soudním řízení v pracovněprávních sporech

PRÁVOTRESTNÍ

 • zastupování klientů v přípravném řízení a v řízení před soudy
 • právní pomoc pro poškozené

PRÁVOSPRÁVNÍ

 • právní zastoupení před správními orgány
 • zastoupení v rámci stavebního řízení
 • zastoupení v rámci přestupkového řízení
 • zastupování klientů ve správním soudnictví

ŘEŠENÍDOPRAVNÍ NEHODY

 • zastupování poškozených při náhradě nemajetkové újmy (škoda na zdraví) ve správních i trestních řízeních, uplatnění nároků u pojišťovny
 • zastupování viníků dopr. nehod ve správních i trestních řízeních
 • spolupráce s lékaři a soudními znalci

Odměna za právní služby

Odměnu za právní služby naší advokátní kanceláře sjednáváme vždy na základě dohody s klientem, a to buď na formou hodinové sazby, sazby dle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb.) či paušální částky dle vzájemné dohody. Hodinové sazby se pohybují v rozmezí 2.000,- Kč až 4.500,- Kč s ohledem na časovou či odbornou náročnost, a to po předchozí domluvě s advokátem.

KONTAKTUJTE NÁS

Blog

12. 04. 2024

Povinnosti advokátů dle AML zákona

PŘEČÍST ČLÁNEK
10. 05. 2022

Rozšíření možností podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

PŘEČÍST ČLÁNEK
18. 03. 2020

Náhrada škody optikou krizového zákona

PŘEČÍST ČLÁNEK
11. 12. 2019

Neplatné rozhodčí doložky ve světle § 408 obchodního zákoníku

PŘEČÍST ČLÁNEK
01. 03. 2019

Zákaz geoblockingu

PŘEČÍST ČLÁNEK
08. 01. 2019

Aktuálně k povinnosti S.R.O. a A.S. poznat a zapsat své skutečné majitele

PŘEČÍST ČLÁNEK

DALŠÍ ČLÁNKY

Přijďte na kávu.

Neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář při řešení Vašeho právního problému.

KONTAKTUJTE NÁS